ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

National Penghu University of Science and Technology
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
13/04/2563 - ไม่ระบุ
MOU signed on 3rd March 2020 (Will be Expired on 3rd March 2025)

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
National Penghu University Science and Technologyไต้หวัน