ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

MOU with CTBC Business School
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
25/02/2563 - ไม่ระบุ
MOU signed on 23rd Dec 2019 (Will be Expired on 23rd Dec 2024)

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

ไม่มีข้อมูล