ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

MOU with CTBC Business School
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
23/12/2562 - 23/12/2567

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
CTBC Business Schoolไต้หวัน