ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

บันทึกความร่วมมืองทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
20/01/2563 - 20/01/2563

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

ไม่มีข้อมูล