ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

บันทึกความร่วมมืองทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
17/01/2563 - 17/01/2563

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะบริหารธุรกิจ  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

ไม่มีข้อมูล