ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

บันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดารวิจัย การศึกษา ร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาในพื้นที่สูง
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
13/01/2563 - ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

ไม่มีข้อมูล