ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
04/07/2562 - 04/07/2562
ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง เพื่อใข้ในทางการแพทย์

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

ไม่มีข้อมูล