ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

การแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
30/04/2562 - 30/04/2562

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)-- ไม่ระบุ --