ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
30/04/2562 - 30/04/2562

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

ไม่มีข้อมูล