ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Feng Chia University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
15/01/2562 - 15/01/2567

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
วิทยาลัยพลังงานทดแทน  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Feng Chia Universityไต้หวัน