ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
20/07/2561 - 20/07/2561
ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การตรวจสอบและรับรองผล การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยทั้งสองฝ่าย

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
สำนักงานมหาวิทยาลัย  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

ไม่มีข้อมูล