ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
15/06/2561 - ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
University Mobility in Asia and the Pacificญี่ปุ่น