ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Agricultural Technology Research Institute
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
20/11/2559 - 20/11/2564

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Agricultural Technology Research Instituteไต้หวัน