ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Yamaguchi University
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
27/05/2565 - 27/05/2570
Student Exchange Agreement

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Yamaguchi Universityญี่ปุ่น