ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
08/11/2559 - 08/11/2564

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakartaอินโดนีเซีย