ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Nantong Zhongshui Aquatic Research Co., Ltd.
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
04/05/2560 - 04/05/2565

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Nantong Zhongshui Aquatic Research Co., Ltd.จีน