ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

National University Corporation Ehime University
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
04/08/2560 - 04/08/2565

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
National University Corporation Ehime Universityญี่ปุ่น