ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
21/10/2560 - 21/10/2565

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.จีน