ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Kagawa University (With Faculty of Agriculture)
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
22/11/2560 - 22/11/2565

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Kagawa Universityญี่ปุ่น