ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Phyu Zin Group of Companies
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
28/09/2559 - 28/09/2564

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Phyu Zin Group of Companiesพม่า