ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

University of the Philippines
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
09/03/2559 - 08/03/2562

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
University of the Philippinesฟิลิปปินส์