ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

University of the East
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
18/02/2559 - 17/02/2564

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
University of the Eastฟิลิปปินส์