ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

The University of the Balearic Islands (Universitat de less Illes Balears : UIB)
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
23/10/2558 - 22/10/2562

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
The University of the Balearic Islands (UIB)สเปน