ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
08/06/2558 - 07/06/2563

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
บัณฑิตวิทยาลัย  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Universitas Muhammadiyah Yogyakartaอินโดนีเซีย