ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Jiangsu University
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
26/02/2558 - 25/02/2563

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Jiangsu Universityจีน