ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

National Ilan University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
25/02/2558 - 24/02/2563

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
National Ilan Universityไต้หวัน