ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

National Penghu University of Science and Technology (Republic of China)
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
16/02/2558 - 15/02/2563

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
National Penghu University Science and Technologyไต้หวัน