ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Universiti Putra Malaysia (UPM)
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
04/02/2558 - 03/02/2563
Dual Doctoral Degree (Ph.D) Programme

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Universiti Putra Malaysiaมาเลเชีย