ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Hue University of Agriculture and Forestry
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
05/01/2558 - 04/01/2563

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Hue University of Agriculture and Forestryเวียดนาม