ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Yezin Agricultural University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
10/11/2557 - 09/11/2562

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Yezin Agricultural Universityพม่า