ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

College of Food Industry (social Republic of Vietnam)
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
03/11/2557 - 02/11/2562

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
College of Food Industry (Social Republic of Vietnam)เวียดนาม