ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบงานประกันคุณภาพ
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
22/04/2556 - ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
บัณฑิตวิทยาลัย  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ไทย