ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
26/04/2556 - 26/04/2560

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะบริหารธุรกิจ  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไทย