ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

บันทึกความร่วมือทางวิชาการระหว่างมหาวิยาลัยแม่โจ้-แพร่กับสหกรณ์โคนมแพร่ จำกัด
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
29/03/2556 - 29/03/2561

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
ประธานสหกรณโคนมแพร่ จำกัดไทย