ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
27/08/2557 - ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
กองแผนงาน  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไทย