ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
07/08/2557 - ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือไทย