ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
14/03/2557 - 14/03/2561

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูนไทย