ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

บันทึกข้อตกลงควมร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและการผลิตทางด้านการเกษตร
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
09/07/2557 - 09/07/2560

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติไทย