ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
16/06/2557 - 30/05/2560

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
กองเทคโนโลยีดิจิทัล  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัดไทย