ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
01/03/2550 - ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

ไม่มีข้อมูล