ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Oklahoma State University , USA
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
30/12/2548 - ไม่ระบุ
เอกสาร MOU ไม่ได้ระบุวันหมดอายุ

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Oklahoma State Universityสหรัฐอเมริกา