ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

การจัดการศึกษาทางด้านสหกรณ์
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
30/03/2548 - ไม่ระบุ
การจัดการศึกษาทางด้านสหกรณ์

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะเศรษฐศาสตร์  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดไทย