ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ความร่วมมือสนับสนุนด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
25/02/2548 - ไม่ระบุ
ด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
สำนักงานมหาวิทยาลัย  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

ไม่มีข้อมูล