ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ความร่วมมือทางวิชาการให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยสนับสนุนงบประมาณ 5,000,000 บาท
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
31/01/2548 - ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

ไม่มีข้อมูล