ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Universiti Putra Malaysia (UPM)
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
20/02/2557 - 19/02/2562

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Universiti Putra Malaysiaมาเลเชีย