ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Taipei College of Maritime Technology
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
09/01/2557 - 08/01/2562

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Taipei College of Maritime Technologyไต้หวัน