ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

National Chin-yi Unversity of Technology
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
09/01/2557 - 08/01/2561

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
National Chin-Yi University of Technology , Taiwanฮ่องกง