ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Universitas Gadjah mada
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
21/01/2557 - 22/01/2562

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Gadjah Mada Universityอินโดนีเซีย