ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Nueva Vizcaya State University (NVSU)
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
07/08/2556 - 06/08/2561

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
วิทยาลัยบริหารศาสตร์  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Nueva Vizcaya State Univerisityฟิลิปปินส์