ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Wuling Farm, VAC
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
24/10/2555 - ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

ไม่มีข้อมูล